مهم ! : بالنسبة للناس لي جابو 6 فالجهوي .

Mohcine jab 6 fe Régional … o te3eref 3ela baclibre.ma …

o wejed el Watani … o Jab 17,50 fel Math … o 15,75 fel Physique …

o Ched el Bac dyalo fe 2013 !!

 

Dar had le vidéo pour te donner quelques CONSEILS :

 

About the author

Jamal Doc. Lamghari