الوطنيات و التصحيح ديالهوم

Voici les bacs de Maths, et les Bac de Physique de 2014, 2013 et les autres …

Rassemblés au même endroit pour réviser le bac 2015.

 

 

IMPO : LI9ITI chi Mouchekil fe chi Lien … sifet liya Email !!! … ou illa 3endek dak li khass SIFETO liya

 
 

IMPO2 :
Matenesach chi DE3WA meziana li Prof Badr, Prof Sbiro, Forum Asila-svt,
et tous les autres qui ont passé du temps pour faire ces corrigés.

 
 
 

Wataniyates Math SVT
Normal Rattrapage
Enoncé Correction Enoncé Correction
2010 QQQ RRR QQQ RRR
2011 QQQ RRR QQQ RRR
2012 QQQ RRR QQQ RRR
2013 QQQ RRR QQQ RRR
2014 QQQ RRR QQQ ? Makayenech … chi mousa3ada ?

 
 

Wataniyates Physique et Chimie SVT
Normal Rattrapage
Enoncé Correction Enoncé Correction
2010 QQQ RRR QQQ RRR
2011 RRR QQQ RRR
2012 QQQ RRR QQQ RRR
2013 QQQ RRR QQQ RRR
2014 QQQ RRR QQQ RRR

 
 

Wataniyates Physique et Chimie SPC
Normal Rattrapage
Enoncé Correction Enoncé Correction
2010 QQQ RRR QQQ RRR
2011 QQQ RRR QQQ RRR
2012 QQQ RRR QQQ RRR
2013 QQQ RRR QQQ RRR
2014 QQQ RRR QQQ RRR

 
 

Wataniyates Math SMA
Normal Rattrapage
Enoncé Correction Enoncé Correction
2010 QQQ RRR QQQ RRR
2011 QQQ RRR QQQ RRR
2012 QQQ RRR QQQ RRR
2013 QQQ RRR QQQ RRR
2014 QQQ RRR page 245 QQQ RRR page 253

 
 

Wataniyates Physique et Chimie SMA
Normal Rattrapage
Enoncé Correction Enoncé Correction
2010 QQQ RRR QQQ RRR
2011 QQQ RRR QQQ RRR
2012 QQQ RRR QQQ RRR
2013 QQQ RRR QQQ RRR
2014 QQQ RRR QQQ RRR